ANA SAYFA
K.V.K.K

BALIKESİR UĞUR YAPI MARKET İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

[Balıkesir Ticaret Sicili 11579]

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

            Balıkesir Uğur Yapı Market İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (ŞİRKET) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır. 

            1. Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz

            Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, siz müşterilerimize tüketim ve alım motivasyonunuza uygun ürün ve hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili iş birimi ve iş ortakları ile yapılması, insan kaynağı yönetiminin şirketimiz tarafından sağlanarak gerçek kişilerin haklarının temini, şirketimiz tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek kişilerin ve Şirketimizin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

            Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

            a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

            b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

            c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

            ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

            d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

            e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

            f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

            Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilecektir;

 • İşin bir parçası olarak sizinle ve başkalarıyla iletişim kurmak, size hizmet şartlarımızdaki değişiklikler, elektronik hizmetlerimizdeki değişiklikler hakkında önemli bilgileri ve diğer idari bilgileri göndermek.
 • Şikâyetleri çözmek ve veri erişim veya düzeltme taleplerini işleme almak.
 • Altyapımızı ve ticari faaliyetlerimizi yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe; faturalama ve tahsilatlar; bilgi işlem sistemleri; veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak.
 • Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarını korumak,

         Yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere uymak; hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından gelen talepleri yanıtlamak,

 • Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,
 • Promosyonlara katılmanızı sağlamak ve bu aktiviteleri yönetmek, size özel bilgiler ve reklamlar sunarak elektronik hizmetler ile ilgili deneyiminizi kişiselleştirmek, sosyal medya paylaşım fonksiyonunu kolaylaştırmak.
 • İşyeri güvenliğimizin ve çalışma barış ve huzurunun temini,

         Şirket faaliyetleri ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi,

 

         Şirket faaliyetlerinin mevzuata, şirket politikalarına ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi,

 • Yetkili kuruluşlara ilgili mevzuat gereğince bilgi verilmesi,

            2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

            Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, faaliyetlerin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğinde hizmet alınan destek hizmeti kuruluşlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

            3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

            Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bu metnin ilk bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını tam olarak ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile toplanır. Belirtilen bu nedenle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde tanımlanan kişisel verilerin işlenme şartları kapsamında, bu metnin ilk iki maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

            4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

            Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

            5. Veri Sorumlusu Ve İrtibat Kişisi

            İşbu Aydınlat Metninde ifade edilmiş olduğu üzere ŞİRKET, KVKK gereğince veri sorumlusudur.

            i. Veri Sorumlusu Bilgisi

Açık Adı          : Balıkesir Uğur Yapı Market İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Kısa Adı          : ŞİRKET

Adres              : Ağır Sanayi Bölgesi Eski Kepsut Caddesi No.157/A Merkez/BALIKESİR

İ. Sitesi             : http://uguryapimarket.com.tr

 

            ii.                     İrtibat Kişisi

Adı:                 :

Soyadı             :

Unvanı :

E-posta           :

Telefon           : BALIKESİR UĞUR YAPI MARKET İNŞAAT TAAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 

 

              1. GİRİŞ

 

              07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, verileri toplayan ve işleyen veri sorumlularının yükümlülükleri ve bağlı oldukları usul ve esasları düzenler. Balıkesir Uğur Yapı Market İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) kişisel verilerin korunması hakkını güvence altında tutabilmek adına, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayret göstermektedir. Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), Kanun’un ve uygulama yönetmeliklerinin, Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararlarının uygulanması ve kamu ve Şirket çalışanlarının görev ve sorumluluklarının açıklanması amacı ile oluşturulmuştur.

 

              2. AMAÇ VE KAPSAM

 

              Şirket Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), kişisel verilere ilişkin mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması amaçlanarak hazırlanmıştır. Bu Politika, Şirket ile ilişki kuran tüm gerçek kişilerin mahremiyet ve özel yaşamın dokunulmazlığı haklarının ve Kanun ile koruma altına alınan kişisel verilerin korunması haklarının sağlanmasına hizmet etmek amacı ile kural ve esasları belirler. Politikanın herhangi bir şekilde ihlali, kayıtlı Veri Sorumlusu olması nedeniyle Şirket’in Kanunu ihlal ettiği anlamına gelir; bu nedenle Şirket tarafından, Politika’nın çalışanlar tarafından ihlali bir disiplin ihlali olarak kabul edilecektir. 

 

              3. TANIMLAR

 

              Bu Politika ve Kanun kapsamındaki tüm belgeler ve faaliyetler kapsamında;

 

              Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

 

              Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

 

              İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

 

              Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

 

              Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

              Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

 

              Şirket: Balıkesir Uğur Yapı Market İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

 

              Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

              Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

              4. GENEL İLKELER

 

              Kişisel veriler sadece Kanun ile öngörülen usul ve ilkelere uygun olarak işleme tabi tutulacaktır. Kişisel verilerin işlenmesinde temel ilkeler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmedir.

 

              5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

 

              Şirket, istihdam ettiği personelleri ile iş ilişkisi kurulması, personellerin işyeri özlük ve sağlık dosyalarının hazırlanması, iş sözleşmelerinin ifası, işyeri ve müşteri güvenliğinin temini, Şirketin ticari ilişki içerisine gireceği veya ticari ilişki içerisinde bulunduğu firmalarla alım, satım, satış hizmet alım ve benzeri sözleşmelerin akdedilmesi, sözleşmelerin ifası, bu kapsamda hukuki, mali ve ticari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ticari risk analizleri yapılması, satın alma operasyonlarının ve ayrıca hukuki ve idari operasyonların yürütülmesi ve başta 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6102 Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatı olmak üzere Şirketin tabi olduğu yasal mevzuat hükümlerinde öngörülen kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçları için aşağıda ve ayrıca Kişisel Veri Envanterinde ayrıntılarına yer verilen kişisel verileri toplamaktadır.

 

              Şirket, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu doğrultuda Şirket, kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup, belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

 

              Şirket, kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

 

              Şirket, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

 

              6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA  

 

              Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

 

              a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

              b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

              c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

              ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

              d. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

              e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

              f. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.      

 

              Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilecek yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

 

              7. VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

              Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu olarak Şirket veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

              a. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

              b. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

              c. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

              d. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

 

              Veri sorumlusu olarak Şirket; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amaçlarıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. İdari ve teknik güvenlik tedbirleriyle birlikte kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin uygun güvenlik düzeyinde muhafaza edilmesi hedeflenmektedir.

 

              8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

            KVKK kapsamında kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

              Kişisel veriler yukarıda yer alan 6. maddede belirtilen hallerden birisinin varlığı halinde, ilgili kişinin rızası olmaksızın aktarılabilecektir. Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.

              10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA ALINAN TEDBİRLER

              Kişisel veriler, Şirket bünyesinde mevcut ve güvenli fiziki veya elektronik ortamlarda saklanacaktır. Sadece Şirket tarafından bu amaçla yetkilendirilecek veri işleyicilerinin verilere erişimine izin verilecektir. Bu kapsamda;  

 

              Şirket, virüs koruma ve güvenlik duvarı yazılımlarının kişisel verilerin korunması bakımından güncel ve kesintisiz biçimde çalışır olmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte, verilere yetkisiz kişilerin erişimini engellemek amacıyla kişisel veri içeren dosyalara ilişkin kullanıcı ve erişim kısıtlaması sağlamaktadır.

 

              Şirket fiziksel dosyaları ise sadece ilgili departman çalışanlarının ve Şirket yetkililerinin ulaşabileceği kilitli dolaplarda saklanmaktadır, kamera sistemi ile izlenmektedir.  

 

              Şirket çalışanları Kanun hakkında kendilerine verilen eğitimler ve Şirket idaresince verilen talimatlara uygun olarak kullanım amacı ve süresi sona eren kişisel verinin imhasını sağlayacaklardır.

 

              11. KİŞİSEL VERİNİN İMHASINA DAİR İLKELER

 

              Şirket, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

BALIKESİR UĞUR YAPI MARKET İNŞAAT TAAHHÜT

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ